Πράσινη δροσιά,
αγέρας στις φυλλωσιές⋅
ω ηρεμία

Please follow and like the content: