Ω χαμόγελο
σβησμένο, σε λίγο θα
αναγεννηθείς
.
Απελπισία·
για δες πως σιγά ξεφτούν
τα χρώματά σου

Please follow and like the content: