Συμπεριφορές
ξένων παιδιών ξεπέρνα
το δικό σου δες

Δεν αρκεί να θες
πρέπει να μπορείς και να
τους συμπαθήσεις

Όμορφη μέρα
επιστροφή άνοιξης
χειμώνος ήττα

Please follow and like the content: