Το αντίτιμο της ανεξαρτησίας,
το αντίτιμο της αυτάρκειας,
το αντίτιμο της επαγγελματικής υπεραπασχόλησης,
το αντίτιμο της μοντέρνας ζωής,
είναι η μοναξιά
.

Please follow and like the content: