Καιρός για τρέξιμο
καιρός για δουλειά
καιρός για παράπονα
για τον χρόνο
που δεν υπάρχει
για τις αποφάσεις
που κάποτε έγιναν
για παραχωρήσεις
που δεν γίνονται
και περνά ο καιρός
και γίνονται άλλα
όσο ξεχνάμε
πως ζούμε
σε τέτοιους καιρούς
καιρούς χωρίς χρόνο
Spread the love