ελπίζουμε με ιδιαίτερη αγωνία αυτό που δεν μπορούμε να έχουμε; Αντίθετα πάλι δεν μας κάνει εντύπωση αυτό που με σιγουριά μας ανήκει;

Please follow and like the content: