Προχώρα καλύτερα
έτσι και αλλιώς
είναι πέρα των δυνάμεών σου
να σταματήσεις.

Please follow and like the content: