Το σύνολο όλων των αντιφάσεών σου.

Please follow and like the content: