Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε
Μόνον που μια είναι το νερό καυτό
ενώ την άλλη ξεπαγιάζουμε

Please follow and like the content: