Ή το κτίριο είναι στραβό
 distorted house detail

ή εγώ στραβό το βλέπω…
distorted house

Please follow and like the content: